Activitatea companiei se desfășoară conform prevederilor legislației din domeniul protecției mediului aflată în vigoare. Enumerăm mai jos cele mai importante acte normative de care ținem seama:

 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea 265/2006 cu completările și modificările ulterioare
 • Normativul NTPA-002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare
 • STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate
 • STAS 10009/1988 privind Acustica în construcții. Acustica urbană
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • Hotărârea nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
 • Hotărârea nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 • H.G. nr. 273/2013 privind emisiile industriale
 • Ordinul nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii
 • HOTARÂRE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Hotărârea nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
 • HG nr. 1132/2008, hotarare privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
 • HG 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
 • Hotărârea nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România
 • Hotărârea nr. 1453/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri
 • HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată de HG 1872/2006
 • ORDIN nr.927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 • ORDIN nr.219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale
 • Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)
 • Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • HOTĂRÂRE nr. 1408 / 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase
 • Legea nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
 • Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon
 • HOTĂRÂRE Nr. 58/2004 privind aprobarea Programului naţional de eliminare treptată a substanţelor care epuizează stratul de ozon
 • Hotărârea de Guvern 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTĂRÂRE Nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
 • Legea nr. 122/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1­­999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase
 • Hotărârea nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare